É`16???`? Á??????????M ?? ?T?`??C???(EUROKINISSI/??M`??Q?

Ãéá 16ç íý÷ôá ïé "áãáíáêôéóìÝíïé" ðáñÝìåéíáí óôçí Ðëáôåßá ÓõíôÜãìáôïò,ÐÝìðôç 9 Éïõíßïõ 2011 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Σχετικά με τον αρθρογράφο

Αναστάσης Πετρολέκας